Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Cele projektu

Jak wykazało sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, w mieście Kościerzyna zbyt dużo rodzin korzysta z pomocy społecznej z powodu braku pracy. Ponad połowa rodzin z ogółu korzystających z pomocy społecznej w 2007 r. – 50,8% deklarowało, że ich trudna sytuacja materialna spowodowana jest bezrobociem któregoś z członków rodziny. Taki poziom utrzymywał się przez ostatnich kilka lat i stanowi jeden z głównych problemów, z którymi borykają się klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie. W roku 2007 zaobserwowaliśmy, co prawda nieznaczny spadek tego odsetka, jednak nie jest to jeszcze poziom, który powinniśmy osiągnąć. Dodatkowym problemem towarzyszącym temu zjawisku jest alkoholizm w rodzinach. Z kolei dysfunkcja ta jest dość istotna w kontekście prawidłowego funkcjonowania rodziny. Dlatego też, będziemy starać się zmniejszyć te negatywne zjawiska. Celem projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej do podjęcia zatrudnienia, zmiany dotychczasowego trybu życia oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.

Dzięki realizacji tego celu będziemy mogli w pełni zrealizować wytyczne POKL, który zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i objęcie wsparciem, szczególną opieką grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Niewątpliwie bezrobotni są taką grupa, którą cechuje: stosunkowo niski poziom wykształcenia, niskie dochody, ograniczony stopień aktywności społecznej i obywatelskiej. Dodatkowo osoby te, w wyniku długotrwałego wyłączenia z życia zawodowego, stają się zdemotywowane do podejmowania prób poprawy swojej sytuacji, a przez to bierne. Wśród długotrwale bezrobotnych są osoby pozostające bez pracy kilkanaście miesięcy i wiele lat. Pozostawanie poza rynkiem pracy dłużej niż 2-3 lata prowadzi nie tylko do  degradacji materialnej, ale także do wykluczenia społecznego i ma swoje konsekwencje psychospołeczne dla samych bezrobotnych oraz ich rodzin. Charakterystyczne jest to, że jak wynika z badań, długoterminowe bezrobocie ma tendencje do utrwalania się  i może stać się zjawiskiem społecznego dziedziczenia dla całych rodzin i grup społecznych, do czego nie można dopuścić.

Ważnym elementem wsparcia, określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, który zrealizujemy w naszym projekcie dzięki tak sformułowanemu celowi, jest eliminowanie różnego rodzaju barier na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Problem ten dotyczy między innymi osób długotrwale bezrobotnych, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem, bądź wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód  napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Cel przez nas postawiony wpisuje się również w Plan Działania na lata 2007-2008 dla priorytetu VII w województwie pomorskim, realizuje bowiem jego podstawowe założenia oraz w Strategię Polityki Społecznej w Mieście Kościerzyna na lata 2005-2013. Priorytetem w dziedzinie problemów społecznych, określonym w Strategii Polityki Społecznej w Mieście Kościerzyna na lata 2005-2013, jest przeciwdziałanie rosnącemu bezrobociu i pauperyzacji społeczeństwa. Działania te winny być wspierane stworzeniem programu wspierającego rodziny oraz dzieci z rodzin patologicznych jak również stworzeniem warunków dla sprawnie działającego systemu pomocy społecznej.

Również w Strategii Polityki Społecznej województwa pomorskiego do roku 2013 przewiduje się zasadnicze priorytety, wśród których wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej oraz wzmocnienie integracji społecznej znajdują się na dwóch pierwszych pozycjach. W celu realizacji tychże priorytetów należy powziąć działania mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, zwiększenie dostępności do instytucji rynku pracy, rozwój kształcenia ustawicznego oraz aktywizacja zawodowa osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. co będziemy robić w naszym projekcie.

Przedstawiony do realizacji cel główny zostanie osiągnięty za pomocą celów szczegółowych

Cel szczegółowy 1: Aktywizacja zawodowa osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Działania potrzebne do realizacji tego celu:

a) Działania na rzecz pokonywania barier wejścia/ powrotu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie.

b) Wspieranie procesu readaptacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie.

c) Rozwój potencjału osób bezrobotnych w dziedzinie aktywnego poszukiwania pracy.

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępności do instytucji rynku pracy:

Działania potrzebne do realizacji tego celu:

a) Promowanie działań i upowszechnianie usług instytucji rynku pracy.

b) Uproszczenie procedur związanych z podjęciem prac społecznie użytecznych.

Cel szczegółowy 3: Możliwości zdobycia umiejętności zawodowych lub podniesienia  wykształcenia:

Działania potrzebne do realizacji tego celu:

a) Zapewnienie realizacji kursów zawodowych lub podnoszących umiejętności.

b) Możliwość podjęcia nauki lub jej kontynuacji czy też uzupełnienia wykształcenia.

Cel szczegółowy 4: Wspieranie działań mających na celu udoskonalenie lub nabycie umiejętności społecznych beneficjentów ostatecznych projektu.

Działania potrzebne do realizacji tego celu

a) Wzmacnianie działań samopomocowych.

b) Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.

c) Wsparcie społeczne dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

d) Promocja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – integracja grupy

beneficjentów.

e) Wsparcie w formie zapewnienia usług towarzyszących – opieka nad dzieckiem.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl