Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Cele projektu

Kościerzyna: Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu MOPS- Można Owszem Pomóc Sobie
Numer ogłoszenia: 267620 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Brzechwy 5, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58 6864823, faks 58 6866066.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu MOPS- Można Owszem Pomóc Sobie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. kurs szwaczka/krawcowa krawiectwa lekkiego - 2 osoby; 2. kurs księga przychodów i rozchodów oraz kadry w małej firmie - 3 osoby; 3. kurs gastronom, barman z minimum sanitarnym - 2 osoby; 4. kurs kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym - 1 osoba; 5. kurs makijaż i wizaż - 2 osoby; 6. kurs artystyczne pakowanie prezentów i układanie kwiatów - 4 osoby; 7. kurs opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z minimum sanitarnym - 2 osoby; 8. kurs przedstawiciel handlowy połączony z programem magazynowania, fakturowania i obsługą kas fiskalnych - 3 osoby; 9. kurs dozorca/portier - 3 osoby; 10. kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera - 1 osoba; 11. kurs asystentka stomatologiczna - 1 osoba; 12. kurs konserwator, ogrodnik terenów zielonych - 2 osoby; 13. kurs pomoc domowa i hotelowa z obsługą maszyn sprzątających - 1 osoba; 14. kurs komputerowy I stopnia - 8 osób (w tej ilości znajdują się dwie osoby, które będą realizowały dwa rodzaje kursów. Będą to: kurs szwaczka/krawcowa oraz kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej z minimum sanitarnym).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówień uzupełniających będą prace polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3/2; 3/3 do SIWZ) oraz na podstawie załączonego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 5 pkt. 2 SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych załączników.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania Wykonawca zrealizował minimum 5 szkoleń grupowych, a jeżeli okres wykonywania tego typu działalności jest krótszy - w tym okresie, nie mniej niż 3 szkolenia zawodowe w zakresie poszerzania i umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych załączników.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączniku nr 4, że dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie. Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe danego wykładowcy rozumie się 1 rok stażu zawodowego na stanowisku odpowiednim do prowadzenia wykładów. Wykonawca, który nie dysponuje potencjałem kadrowym - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi dołączyć do Oświadczenia nr 3/2 pisemne ZOBOWIĄZANIA (wg wzoru druku Oświadczenia nr 3/3) innych podmiotów, które udostępnią mu osoby do wykonania zamówienia. Tym samym o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w chwili trwania postępowania nie dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia, ale wykaże, iż takim potencjałem będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego. Istnieje możliwość zastąpienia przewidywanego potencjału kadrowego innym o nie niższych kwalifikacjach, jedynie za zgodą Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych załączników
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych załączników.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ. 2) Formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ww. ustawy - zał. nr 3.1; 3.2; 3.3 do SIWZ. 4) Pisemne zawiadomienie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. 5) Informację o osobach, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wg zał. nr 4 do SIWZ - Potencjał kadrowy), 6) Parafowane istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ, 7) Informację o doświadczeniu Wykonawcy (wg zał. Nr 5 Doświadczenie zawodowe), informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5 ppkt 1 lit b w SIWZ. Do informacji winny być dołączone dokumenty (np. referencje, potwierdzenie zapłaty za wykonane usługi lub inne) potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiajacy przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym w pkt. 20 SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

projekt.efs.mops@koscierzyna.gda.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2012 godzina 08:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koscierzynie, ul. Brzechwy 5, 83-400 Kościerzyna; pok. 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spoęłcznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl