Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2. Celem projektu jest zaktywizowanie uczestników projektu z gminy miejskiej Kościerzyna do powrotu na rynek pracy, zmiany dotychczasowego trybu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
3. Realizacja projektu MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie:
styczeń 2012 – grudzień 2012r.
 

1. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Brzechwy 5, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 20 (I piętro).

§ 2
DEFINICJE

Ile kroć w regulaminie jest mowa o:

Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć uczestnika projektu MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie.
 

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Beneficjent Ostateczny projektu nie może korzystać z tego samego typu wsparcia i innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.
3.W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy miasta Kościerzyna.
4.Uczestnikiem projektu może być:
§ Osoba bezrobotna spełniająca jednocześnie następujące kryteria:


- wiek aktywności zawodowej 15-65 lat,

- korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,

- wypełniła, złożyła i podpisała ankietę rekrutacyjną zawierającą m. in. dane osobowe,

- zapoznała się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie,

- podpisała deklarację dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na

przetwarzanie danych osobowych.
§ Osoba nieaktywna zawodowo spełniająca jednocześnie następujące kryteria:


- wiek aktywności zawodowej 15-65 lat,

- korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,

- wypełniła, złożyła i podpisała ankietę rekrutacyjną zawierającą m. in. dane osobowe,

- zapoznała się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie,

- podpisała deklarację dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na

przetwarzanie danych osobowych.

§ Osoba zatrudniona spełniająca jednocześnie następujące kryteria:


- wiek aktywności zawodowej 15-65 lat,

- korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,

- wypełniła, złożyła i podpisała ankietę rekrutacyjną zawierającą m. in. dane osobowe,

- zapoznała się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie,

- podpisała deklarację dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na

przetwarzanie danych osobowych.

- jest zagrożona wykluczeniem społecznym.

 

§ 4
PROCEDURY REKRUTACJI
1. Rekrutacja do projektu na rok 2012 prowadzona jest w okresie od listopada 2011r. do stycznia 2012r.
2. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, pod kątem równego dostępu do projektu kobiet i mężczyzn spełniających kryteria określone w § 3 pkt. 2,3,4.
3. Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
4. Rekrutacja ma na celu wyłonienie 24 uczestników projektu z którymi pracownicy socjalni zawrą kontrakt socjalny oraz grupy rezerwowej.
1. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

ETAP I:

Informacja o naborze do projektu zostanie zamieszczona na stronie www.mops.kna.pl.

Bezpośrednio w proces rekrutacji zaangażowanych zostało 12 pracowników socjalnych oraz koordynator projektu.

Pracownicy socjalni przeprowadzą wstępnie rozmowy z klientami pomocy społecznej ze swoich środowisk w celu stworzenia grupy beneficjentów ostatecznych. Do wstępnych rozmów dotyczących projektu postanowiono zaprosić 36 osób spełniających podstawowe wymogi uczestnictwa w projekcie.

ETAP II:

Uczestnicy poproszeni zostaną o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Po rozmowie oraz analizie potrzeb przedstawionej w ankietach wytypowani zostaną beneficjenci projektu - 24 osób. Pozostałe osoby zainteresowane wpisane będą na listę rezerwowych uczestników projektu.

ETAP III:

Beneficjent Ostateczny dostarczy wypełnioną ankietę rekrutacyjną. Następnie zostanie zorganizowane i przeprowadzone spotkanie organizacyjne na którym koordynator                w porozumieniu z pracownikami socjalnymi ostatecznie zakwalifikuje kandydatów na uczestników projektu. Jeżeli liczba osób zakwalifikowanych do projektu będzie niższa niż zakładana ilość miejsc zaprosimy do udziału w projekcie osoby z listy rezerwowej.

ETAP IV:

Po przeprowadzeniu wszelkich formalności pracownicy socjalni telefonicznie poinformują wybranych uczestników Projektu. Jednocześnie przekażą im termin pierwszych planowanych zajęć – miesiąc maj 2012r. Rozpoczęciem udziału w projekcie jest podpisanie przez Beneficjentów Ostatecznych deklaracji dobrowolnego uczestnictwa w projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu.

 

§ 5
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Działania przewidziane projekcie realizowane będą w miesiącach luty – grudzień 2012r.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

§ wypełnienia, złożenia i podpisania ankiety rekrutacyjnej,
§ podpisania deklaracji dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych,

§ aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach ustalonych w ramach kontraktu
socjalnego,

§ wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w trakcie trwania projektu
i w okresie do 6-ciu miesięcy po jego zakończeniu,

§ potwierdzenia uczestnictwa w działaniach każdorazowo na liście obecności,
§ w przypadku absencji w działaniach projektowych złożenia wyjaśnienia, usprawiedliwienia nieobecności, absencja powoduje też zmniejszenie wysokości przyznanych zasiłków celowych w ramach projektu,
§ udziału w co najmniej 85 % zajęć w ramach projektu, absencja na zajęcia powyżej 15 % spowoduje przerwanie udziału w projekcie (rozwiązanie kontraktu socjalnego) i tym samym brak możliwości dalszego uczestnictwa w nim,
§ informowania o zmianie danych teleadresowych.
Beneficjenci Ostateczni na zakończenie projektu otrzymają świadectwo udziału w projekcie.

§ 6
OFEROWANE FORMY WPARCIA


Przewidziane formy wsparcia w ramach zadania 1 – Aktywna Integracja:

 kursy zawodowe

 badania medycy pracy w związku z podjęciem kursu zawodowego

 nauka w szkole w średniej

 konsultacje z doradcą zawodowym – grupowo i indywidualnie

 zajęcia w grupach o podobnych problemach

 warsztaty radzenia sobie ze stresem z elementami relaksacji

 spotkania z prawnikiem

 warsztaty zajęciowe w Centrum Kultury i Sportu

 

 

Wsparcia dodatkowe dla BO projektu:

 zapewnienie opieki przedszkolnej i żłobkowej dla dzieci BO

 podczas zajęć przewidziany jest catering

 ubezpieczenie zdrowotne dla BO nie posiadających do niego innego tytułu

 piknik integracyjny w ogrodzie przy MOPS

 wyjazd do teatru

 zasiłki celowe dla BO

 prace społecznie użyteczne§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Brzechwy 5, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 20 (I piętro) i na stronie internetowej www.mops.kna.pl.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie.
3. W kwestii nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
4. Każdy z uczestników Projektu potwierdza pisemne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem na oświadczeniu własnym.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl