Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Uczestnicy projektu

Projekt to 4 grupy odbiorców 72os. (62K,10M). W 2012 i 2013 48os. (43K,5M) w kontraktach oraz 24os. w trzech Programach Aktywności Lokalnej (5M,19K). W tym w 2012r. udział w projekcie kontynuują 4os.(3K,1M) z KS w 2011 do KS w 2012r. oraz powracają 2K-KS z 2009 i 2010r do PAL 2012. Beneficjenci Ostateczni to osoby korzystające ze świadczeń MOPS od 15-64 r. ż., niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym w tym niepełnosprawni.

Rekrutacja w latach 2012 i 2013 odbędzie się w dwóch etapach. Pierwsza 01/02.2012 obejmie 9K, 5M do PAL i 3M, 21K do KS. Druga rekrutacja 01.2013 obejmie 24 os.(22K,2M) do KS oraz 10K do PAL. W projekcie weźmie udział 6os(5K,1M) niepełnosprawnych. W MOPS w Kościerzynie jest 42,05% rodzin korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności. Prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Kandydaci wypełnią ankietę, w której określą swoje potrzeby i oczekiwania. Grupy zrekrutują pracownicy socjalni oraz psycholog, którzy po spełnieniu przez BO kryterium dostępu - korzystania z pomocy społecznej- jednocześnie bycia osobą bezrobotną, niepełnosprawną, bezdomną bądź pracującą, określą swoją motywację własną, na podstawie której dokonany zostanie wybór odpowiednich kandydatów do projektu. Osoby niepełnosprawne w projekcie muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z wpisem o możliwości podjęcia pracy.

Przy wyborze BO brany też będzie czas pozostawania przez klienta bez pracy. Ponadto w siedzibie MOPS i na stronie internetowej ogłoszono nabór-rekrutację do projektu. Powstanie grupa rezerwowa obejmująca każdą kategorię BO w celu płynnej realizacji działań.

BO Kontrakty socjalne-bezrobotni, w tym długotrwale, wymagający wsparcia, chcący zmiany w swoim życiu, będący bezradni i nie potrafiący samodzielnie podjąć się zmian.

PAL 2012r.:

PAL 1-Os. bezdomne 5M, którzy ze względu na brak miejsca zamieszkania są wykluczeni społecznie. To panowie bezrobotni, nadużywający alkoholu. W Kościerzynie brak jest miejsc, które zaspokoiłyby ich potrzeby biologiczne i fizjologiczne (jedzenie, schronienie, spanie, higiena osobista). Niezaspokajanie ich powoduje ograniczenie w dostępie do podjęcia pracy i powrotu do funkcjonowania w otoczeniu.

PAL 2 NIBUR os. doświadczające przemocy w rodzinie i ich otoczenie 9K. To grupa osób w przeważającej części pracujących. Są one zagrożone wykluczeniem społ. ze względu na problem, który je dotyka. Jest on często przyczyną ich niedyspozycji w pracy oraz powoduje w nich chęć izolowania się. Grupę i jej otoczenie wesprze psycholog, co umocni ją i zatrzyma proces alienowania się z otoczenia, da możliwość stabilizacji emocjonalnej, umocni psychicznie.

 

W 2013r.w PAL udział weźmie 10rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych. To grupa zagrożona wykluczeniem społ. ze względu na fakt ograniczenia władzy rodzicielskiej lub zagrożone ograniczeniem praw. W rodzinach tych problemy kumulują się. Są to: bezrobocie, alkoholizm, bezradność wychowawcza i społeczna. Grupa ta potrzebuje wsparcia ze względu na brak motywacji i konsekwencji w podejmowanych, często nieprzemyślanych działaniach. Wsparcie wzmocni rolę i funkcje rodziny oraz rozwinie w BO umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Kobiety jako grupa w gorszym położeniu będą stanowiły większość BO. Niepełnosprawni jako grupa w gorszej sytuacji zawodowej również wymaga wsparcia systemowego. Grupa ta ma ograniczony dostęp do pracy wobec powyższego zostaną objęci wsparciem projektu

Potrzeby grupy określono na podstawie ankiet, rozmów z pracownikami socjalnymi i psychologiem. Zakres tematyczny oraz il. kursów zawodowych zostaną doprecyzowane po spotkaniach z doradcą zawodowym. Przewidziane działania: czas realizacji, forma, ilość zostały zaplanowane zgodnie  z preferencjami grupy rekrutowanej. Barierą w realizacji projektu może okazać się brak integracji grupy, wiary w swoje możliwości, trudność w otworzeniu się na innych. W celu stworzenia poczucia więzi i przynależności do grup podjęte będą działania integracyjne-działania o charakterze środowiskowym. Zaplanowano sfinansowanie opieki nad dziećmi podczas realizacji projektu. Przeprowadzone będą badania medycyny pracy dla BO kursów.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl